สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2567

กรุณาเลือกแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องการทำรายงาน

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวมเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต เงินบริจาค/เงินสนับสนุน รายได้จากการให้บริการวิชาการ แหล่งทุนภายนอก เงินผลประโยชน์จากการดำเนินงาน
กรอบงบ 0.00 24,458,000.00 738,600.00 0.00 1,900,000.00 3,388,000.00 5,696,000.00 850,000.00 37,030,600.00 37,030,600.00
ที่เสนอ* 18,378,800.00 24,943,800.00 766,100.00 0.00 1,900,000.00 3,468,000.00 0.00 5,696,000.00 850,000.00 37,623,900.00 56,002,700.00
ที่จัดสรร* 18,378,800.00 24,458,000.00 738,600.00 0.00 1,900,000.00 3,468,000.00 0.00 5,696,000.00 850,000.00 37,110,600.00 55,489,400.00
ดุลงบ -18,378,800.000.000.000.000.00-80,000.000.000.000.00-80,000.00-18,458,800.00
อนุมัติ 18,378,800.00 24,943,800.00 766,100.00 0.00 1,900,000.00 3,468,000.00 0.00 5,696,000.00 850,000.00 37,623,900.00 56,002,700.00
ไม่อนุมัติ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
*รวมเฉพาะที่บรรจุไว้ในโครงการหลักแล้วเท่านั้น
  พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาแล้วกด Enter

โครงการ (กรอบงบประมาณ) แสดงทั้งหมด / ซ่อนทั้งหมด ผู้รับผิดชอบหลัก ลักษณะโครงการ งบจัดสรร งบที่เสนอ ส่งโครงการ อนุมัติ
 1. โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 8,885,000.00 8,956,880.00
  - งบประมาณแผ่นดิน 917,600.00 917,600.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 7,967,400.00 8,039,280.00
1.1 โครงการกำจัดของเสียอันตรายและสารเคมีที่เสื่อมสภาพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานปฎิบัติการ routine 70,000.00 70,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 70,000.00 70,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2296 70,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดของเสียอันตรายและสารเคมีที่เสื่อมสภาพพร้อมบริการค่าขนส่ง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 70,000.00
1.2 โครงการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 10,100.00 10,100.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 10,100.00 10,100.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2470 10,100.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 400.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 7,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,100.00
1.3 โครงการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 50,480.00 50,480.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 50,480.00 50,480.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2471 50,480.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 27,800.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 16,680.00
1.4 โครงการนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 50,000.00 50,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 50,000.00 50,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2500 50,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,780.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 13,440.00
     - ค่าที่พัก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 9,000.00
     - ค่าพาหนะ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,780.00
     - ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 11,000.00
1.5 โครงการนิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 100,000.00 100,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 100,000.00 100,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2480 100,000.00
     - วัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 616.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 19,200.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,160.00
     - ค่าที่พัก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 36,000.00
     - ค่าพาหนะ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 29,624.00
     - ค่าจ้างเหมารถยต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,400.00
1.6 โครงการบริหารจัดการ จัดจ้างป้องกันและกำจัดปลวก ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์และ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 149,800.00 149,800.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 149,800.00 149,800.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2482 149,800.00
     - จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก อาคารคณะเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 85,600.00
     - จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 64,200.00
1.7 โครงการบริหารจัดการคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 20,000.00 20,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 20,000.00 20,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2565 20,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 600.00
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,000.00
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,160.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,440.00
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมกรรมการพัฒนารูปแบบการรับเข้าศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมกรรมการพัฒนารูปแบบการรับเข้าศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 400.00
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมการประชุมคณาจารย์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณาจารย์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 600.00
1.8 โครงการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 6,240.00 6,240.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 6,240.00 6,240.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2472 6,240.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,560.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,680.00
1.9 โครงการประชุมคณะกรรมการส่วนกลางภาคบังคับและภาคสาขาหลัก ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 50,640.00 50,640.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 50,640.00 50,640.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2473 50,640.00
     - ค่าที่พัก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,700.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,600.00
     - ค่าพาหนะ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 30,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,430.00
     - ค่าพาหนะ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,910.00
1.10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบ OBE และตามเกณฑ์ AUN-QA ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 100,000.00 100,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 100,000.00 100,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2564 72,400.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 14,400.00
     - ค่าเดินทางวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 24,000.00
     - ค่าที่พักวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 11,200.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 16,800.00
2566 27,600.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,440.00
     - ค่าเดินทางเข้าร่วมอบรม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 15,000.00
     - ค่าที่พัก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 9,000.00
     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,160.00
1.11 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 35,000.00 35,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 35,000.00 35,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2344 22,080.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 22,080.00
2346 12,920.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,960.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,960.00
1.12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
routine 35,000.00 35,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 35,000.00 35,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2300 35,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ป่วยจำลอง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 14,400.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 10,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอาจารย์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,600.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
1.13 โครงการพัฒนาทางวิชาชีพด้านการบริบาลเภสัชกรรมและอนามัยชุมชน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล routine 82,220.00 82,220.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 82,220.00 82,220.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2301 82,220.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับอาจารย์และบุคลากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 6,720.00
     - ค่าถ่ายเอกสาร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 500.00
     - ค่าวัสดุเผยแผ่และโฆษณา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 1,500.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 22,500.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 24,000.00
     - ค่าจ้างเหมารถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 20,000.00
     - ค่าจ้างเหมารถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,000.00
     - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,000.00
1.14 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ; P.A.S.S. ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 60,000.00 60,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 60,000.00 60,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2260 60,000.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 8,400.00
     - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 8,000.00
     - ค่าอาหารทำการนอกเวลารการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 8,400.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณาจารย์และบุคลากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,900.00
     - ค่าอาหารกลางวันคณาจารย์และบุคลากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,400.00
     - ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 15,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,900.00
1.15 โครงการพัฒนาระบบบริหารห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานปฎิบัติการ routine 8,100.00 8,100.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 8,100.00 8,100.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2293 2,600.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,560.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,040.00
2294 1,300.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 520.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 780.00
2295 1,200.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 900.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300.00
2328 3,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,800.00
1.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 0.00 11,880.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 0.00 11,880.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2474 11,880.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์/บุคลากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์/บุคลากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,280.00
1.17 โครงการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกและประชาสัมพันธ์การรับเข้าเชิงรุก ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 80,000.00 80,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 80,000.00 80,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2271 38,000.00
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 12,000.00
     - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 26,000.00
2273 10,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
2274 10,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
2275 3,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
2276 6,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
2277 3,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
2278 10,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
1.18 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
routine 10,800.00 10,800.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 10,800.00 10,800.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2303 10,800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,320.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,480.00
1.19 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
routine 13,200.00 13,200.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 13,200.00 13,200.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2305 13,200.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 7,920.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,280.00
1.20 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
routine 13,800.00 13,800.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 13,800.00 13,800.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2306 13,800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,520.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,280.00
1.21 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย(ESPReL) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานปฎิบัติการ routine 40,000.00 40,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 40,000.00 40,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2592 40,000.00
     - ของที่ระลึก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 3,000.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 400.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 9,600.00
     - ค่าพาหนะเดินทาง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 10,000.00
     - ค่าที่พักห้องพักคู่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 17,000.00
1.22 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 6,253,920.00 6,253,920.00
  - งบประมาณแผ่นดิน 917,600.00 917,600.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 5,336,320.00 5,336,320.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2413 6,157,920.00
     - เงินตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 126,000.00
     - ค่าสมนาคุณผู้บริหาร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 604,800.00
     - ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,344,000.00
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้ราชการ (ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ/ค่าตอบแทนอื่นๆ ) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 395,000.00
     - ค่าตอบแทนส่วนกลาง (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 96,000.00
     - ค่าวัสดุส่วนกลาง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 1,000,520.00
     - ค่าใช้สอยส่วนกลาง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,770,000.00
     - เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสดุ งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 821,600.00
2416 96,000.00
     - ค่าเช่าสินทรัพย์ (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) งบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 96,000.00
1.23 โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 10,000.00 10,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 10,000.00 10,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2628 10,000.00
     - ค่าตราไปรษณียากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 10,000.00
1.24 โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ต ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย routine 40,000.00 100,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 40,000.00 100,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2214 100,000.00
     - ค่าจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 100,000.00
1.25 โครงการสนับสนุนอาจารย์เพื่อพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
routine 100,000.00 100,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 100,000.00 100,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2307 100,000.00
     - ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 28,240.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,640.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 47,520.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,680.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 11,520.00
1.26 โครงการสนับสนุนแหล่งข้อมูลประกอบการค้นคว้าของนักศึกษา ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 100,000.00 100,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 100,000.00 100,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2476 100,000.00
     - ค่าวัสดุการศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 100,000.00
1.27 โครงการสนับสนุนแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อรองรับการเรียนการสอน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบัณฑิตศึกษา routine 300,000.00 300,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 300,000.00 300,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2537 300,000.00
     - ค่าวัสดุการศึกษา ตำราหนังสือ, ฐานข้อมูล รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 300,000.00
1.28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางเภสัชศาสตร์ศึกษาและการจัดการด้านยาสำหรับเภสัชกรแหล่งฝึก ในโรงพยาบาลและอุตสาหการ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 50,900.00 50,900.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 50,900.00 50,900.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2475 50,900.00
     - ค่าวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 900.00
     - ค่าวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,200.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 3,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,880.00
     - ค่าที่พัก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 14,500.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,500.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,400.00
     - ค่ายานพาหนะ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 11,520.00
     - ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 7,000.00
1.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบ OBE (โครงการประเภทกลยุทธ์) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 50,000.00 50,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 50,000.00 50,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2533 15,400.00
     - ค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 15,400.00
2534 13,000.00
     - ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 13,000.00
2535 21,600.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 21,600.00
1.30 โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานปฎิบัติการ envision 100,000.00 100,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 100,000.00 100,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2435 1,400.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 900.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 500.00
2437 84,200.00
     - ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 10,000.00
     - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 30,000.00
     - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าจ้างเหมา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 29,200.00
2438 1,300.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 900.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 400.00
2440 1,300.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 900.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 400.00
2441 11,800.00
     - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 2,100.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,200.00
     - อาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,100.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,400.00
1.31 โครงการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาวิชาการเครือข่ายความร่วมมือ US-Thai Education Consortium ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิเทศสัมพันธ์ routine 50,000.00 50,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 50,000.00 50,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2410 50,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,600.00
     - ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 15,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 810.00
     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 30,000.00
     - ค่ารถรับจ้างในกรุงเทพมหานคร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 590.00
1.32 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านองค์ความรู้ทางวิชาการผ่านการดำเนินงานสารนิพนธ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (งานวิชาการ) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 350,000.00 350,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 350,000.00 350,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2529 124,800.00
     - วัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 3,000.00
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 3,400.00
     - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 77,325.00
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 19,500.00
     - วัสดุงานบ้านงานครัว รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 2,000.00
     - ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานสารนิพนธ์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,575.00
     - ค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 16,000.00
2530 30,600.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 17,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 13,600.00
2531 164,000.00
     - ค่าจ้างเหมาเก็บตัวอย่างงานข้อมูล รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 164,000.00
2532 30,600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 13,600.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 17,000.00
1.33 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
routine 18,000.00 18,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 18,000.00 18,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2354 18,000.00
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันราชการ) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 600.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,200.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 2,400.00
     - ค่าเดินทางมมาราชการสำหรับวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,600.00
     - ค่าอาหารเย็นสำหรับอาจารย์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าอาหารเย็นสำหรับบักศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,300.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่และเอกสารสำหรับการจัดกิจกรรม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300.00
1.34 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ด้านองค์ความรู้สมุนไพร และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพร ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
routine 25,000.00 25,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 25,000.00 25,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2299 25,000.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 1,000.00
     - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 700.00
     - วัสดุการเกษตร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ สำหรับอาจารย์/พนักงานขับรถ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 720.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,900.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,140.00
     - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ สำหรับอาจารย์/พนักงานขับรถ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 540.00
1.35 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 16,800.00 16,800.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 16,800.00 16,800.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2462 16,800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 800.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,700.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 7,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,300.00
1.36 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักและเสริมทักษะทางวิชาการ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ routine 100,000.00 100,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 100,000.00 100,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2495 12,085.00
     - ค่าวัสดุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 1,775.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์และบุคลากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 140.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์และบุคลากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 420.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 7,500.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,250.00
2496 2,075.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์และบุคลากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,875.00
2497 36,325.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 5,400.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์และบุคลากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าพาหนะ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์และบุคลากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,625.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,500.00
     - ค่าที่พัก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
2498 9,000.00
     - ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 9,000.00
2499 18,635.00
     - ค่าวิทยากรประจำกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 10,800.00
     - ค่าวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,800.00
     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 635.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อาจารย์/บุคลากร/วิทยากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,800.00
     - ค่ายานพาหนะ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์/บุุคลากร/วิทยากร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 600.00
2520 21,880.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 7,200.00
     - ค่าตอบแทนปฏฺิบัติงานนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 5,880.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,100.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(อาจารย์/บุคลากร/วิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 800.00
     - ค่าอาหารกลางวัน(นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,500.00
     - ค่าอาหารกลางวัน(อาจารย์/บุคลากร/วิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
1.37 โครงการเสริมทักษะการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานพัฒนานักศึกษา routine 15,000.00 15,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 15,000.00 15,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2559 15,000.00
     - ค่าใช้สอย รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 15,000.00
1.38 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิเทศสัมพันธ์ routine 300,000.00 300,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 300,000.00 300,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2393 6,200.00
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 3,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 800.00
2397 200,000.00
     - ค่าเดินทางไปต่างประเทศสำหรับนักศึกษา/บุคลากร (สหรัฐอเมริกา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 200,000.00
2620 93,800.00
     - ค่าตอบแทนการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 6,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับอาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับอาจารย์) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (นักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 10,000.00
     - ค่าเดินทางในประเทศไทย รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,000.00
     - ค่าเดินทางระหว่างประเทศ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 40,000.00
     - ค่าเลี้ยงรับรองแขก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำหรับนักศึกษา) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
     - ค่าที่พัก สำหรับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มาแลกเปลี่ยน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,000.00
1.39 โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตเภสัชศาสตร์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานพัฒนานักศึกษา routine 20,000.00 20,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 20,000.00 20,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2550 20,000.00
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 4,500.00
     - วัสดุการเกษตร(ต้นไม้) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 8,500.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันที่ 19 ธันวาคม 2565 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,500.00
     - ค่าอาหารกลางวันวันที่ 19 ธันวาคม 2565 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 22 ธันวาคม 2565 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,500.00
 2. โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 711,100.00 738,600.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา 711,100.00 738,600.00
2.1 โครงการดำเนินงานตามแผนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบัณฑิตศึกษา routine 24,480.00 24,480.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา 24,480.00 24,480.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2442 6,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 1,500.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 4,500.00
2443 3,480.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 1,080.00
2444 15,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 6,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 9,000.00
2.2 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ (ดูงานหลักสูตรเทียบเคียง หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา routine 20,000.00 20,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา 20,000.00 20,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2451 20,000.00
     - วัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าวัสดุ 670.00
     - ค่าที่พักภายในประเทศสำหรับอาจารย์ (ห้องพักคู่) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 8,100.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 2,880.00
     - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 4,000.00
     - ค่าที่พักภายในประเทศสำหรับอาจารย์ (ห้องพักเดี่ยว) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 4,350.00
2.3 โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (โครงการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและความพร้อมตามฐานชั้นปี) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบัณฑิตศึกษา routine 10,000.00 15,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา 10,000.00 15,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2453 7,800.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร (อัตรา 1,200 บาท/ชั่วโมง/คน) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทน 1,200.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร (อัตรา 600 บาท/คน/ชั่วโมง) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทน 1,800.00
     - ค่าเดินทางวิทยากร (ไป – กลับ) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน x 25 คน x 4 ครั้ง) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 1,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 60 บาท/คน x 25 คน x 2 ครั้ง) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 3,000.00
2454 7,200.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร (อัตรา 600 บาท/ชั่วโมง/คน) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทน 1,200.00
     - ค่าเดินทางวิทยากร (ไป – กลับ) (อัตรา 1,300 บาท/คน/ครั้ง) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 1,300.00
     - ค่าที่พักวิทยากร (อัตรา 1,200 บาท/คน/คืน ) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 20 บาท/คน/ครั้ง) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 1,400.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 60 บาท/คน/ครั้ง) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 2,100.00
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อศึกษาดูงานของหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว routine 20,000.00 20,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา 20,000.00 20,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2450 20,000.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าวัสดุ 140.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 2,160.00
     - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 4,000.00
     - ค่าที่พักภายในประเทศสำหรับอาจารย์ (ห้องพักคู่) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 5,400.00
     - ค่าที่พักภายในประเทศสำหรับอาจารย์ (ห้องพักเดี่ยว) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 2,900.00
     - ค่าที่พักสำหรับนักศึกษา รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 5,400.00
2.5 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (งบกลางงานบัณฑิตศึกษา) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบัณฑิตศึกษา routine 314,360.00 314,360.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา 314,360.00 314,360.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2455 314,360.00
     - งบกลาง - ค่าตอบแทน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทน 264,360.00
     - งบกลาง - ค่าใช้สอย รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 50,000.00
2.6 โครงการเงินสำรองเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (งบกลางกรณีรับนักศึกษาได้เพิ่มร้อยละ 40 ของแผนการรับ) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบัณฑิตศึกษา routine 322,260.00 344,760.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา 322,260.00 344,760.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2456 344,760.00
     - งบกลาง-ค่าตอบแทน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าตอบแทน 70,000.00
     - งบกลาง-ค่าวัสดุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าวัสดุ 204,760.00
     - งบกลาง-ค่าใช้สอย รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาบัณฑิตศึกษา ค่าใช้สอย 70,000.00
 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำความสะอาด (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 720,000.00 720,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 720,000.00 720,000.00
3.1 โครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานพัสดุ routine 720,000.00 720,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 720,000.00 720,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2270 720,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 720,000.00
 4. โครงการพัฒนาบุคลากร (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 600,000.00 600,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 600,000.00 600,000.00
4.1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารบุคคล routine 300,000.00 300,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 300,000.00 300,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2285 300,000.00
     - ค่าใช้สอยโครงการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300,000.00
4.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารบุคคล routine 300,000.00 300,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 300,000.00 300,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2292 300,000.00
     - เงินสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300,000.00
 5. โครงการวิจัยและพัฒนา (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 830,000.00 830,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 830,000.00 830,000.00
5.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตด้านการเรียนการสอน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานวิชาการ routine 30,000.00 30,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 30,000.00 30,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2637 30,000.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 2,000.00
     - ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
     - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยวิจัย รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,000.00
     - ค่าจ้างเหมาผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแบบสอบถาม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
     - ค่าจ้างเหมาจัดทำแบบสอบถาม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
     - ค่าจ้างเหมาจัดทำวิดีโอ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
5.2 โครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับชุมชนและระดับอุตสาหกรรม หรือการวิจัยเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือระบบบริการสุขภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานส่งเสริมการวิจัย routine 800,000.00 800,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 800,000.00 800,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2347 100,000.00
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,000.00
     - วัสดุวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 30,000.00
     - วัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัดุไฟฟ้าและวิทยุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุงานบ้านงานครัว รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 15,000.00
     - ค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 25,000.00
2348 492,000.00
     - วัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 382,000.00
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุงานบ้านงานครัว รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 10,000.00
     - ค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 25,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 50,000.00
2349 200,000.00
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 10,000.00
     - วัสดุงานบ้านงานครัว รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 10,000.00
     - วัสดุวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 120,000.00
     - วัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 10,000.00
     - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 30,000.00
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 5,000.00
     - ค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าใช้สอย 5,000.00
2350 8,000.00
     - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานภายนอก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี เงินอุดหนุน-ค่าตอบแทน 8,000.00
 6. โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 1,600,000.00 1,600,000.00
  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ 1,600,000.00 1,600,000.00
6.1 โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็ง ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ routine 1,600,000.00 1,600,000.00
  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ 1,600,000.00 1,600,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2387 1,600,000.00
     - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันทำการ) รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าตอบแทน 5,000.00
     - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าตอบแทน 8,400.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 4,460.00
     - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 20,000.00
     - ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 220,000.00
     - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 10,000.00
     - เงินสบทบประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 27,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการ (สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์) รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 110,000.00
     - ค่าธรรมเนียมต่างๆ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 60,000.00
     - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 25,000.00
     - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 83,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 138,000.00
     - อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 4,800.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 4,800.00
     - ค่าไฟฟ้า รายได้จากการให้บริการวิชาการ สาธารณูปโภค 40,000.00
     - เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน (นายเทวินทร์ บัวจูม) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2566-31 มี.ค.2567 รายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุน 141,180.00
     - เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน (นายเทวินทร์ บัวจูม) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.2567-30 ก.ย.2567 รายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุน 144,060.00
     - เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2566-31 มี.ค.2567 รายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุน 104,280.00
     - เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.2567-30 ก.ย.2567 รายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุน 106,380.00
     - เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน (นางแวว ถนอมวงค์) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.2567-30 ก.ย.2567 รายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุน 171,000.00
     - เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน (นางแวว ถนอมวงค์) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2566-31 มี.ค.2567 รายได้จากการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุน 167,640.00
 7. โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 120,000.00 120,000.00
  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ 120,000.00 120,000.00
7.1 โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ routine 120,000.00 120,000.00
  - รายได้จากการให้บริการวิชาการ 120,000.00 120,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2398 120,000.00
     - ค่าตอบแทนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำมาตรฐาน รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าตอบแทน 10,000.00
     - วัสดุวิทยาศาสตร์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 20,000.00
     - วัสดุงานบ้านงานครัว รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 2,000.00
     - วัสดุสำนักงาน รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 2,000.00
     - วัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 2,000.00
     - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 2,000.00
     - อื่นๆ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าวัสดุ 2,000.00
     - ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 40,000.00
     - ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องมือ รายได้จากการให้บริการวิชาการ ค่าใช้สอย 40,000.00
 8. โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 365,900.00 512,800.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 365,900.00 512,800.00
8.1 โครงการการรับรองแขกผู้มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 20,000.00 20,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 20,000.00 20,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2406 20,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 15,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,000.00
8.2 โครงการการสร้างความมีส่วนร่วมแก่คณาจารย์ บุคลากรในเวทีการมีส่วนร่วมและเพิ่มพูนความรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 20,000.00 20,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 20,000.00 20,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2391 20,000.00
     - ค่าอาหาร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 8,000.00
8.3 โครงการกำกับติดตามผลการบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 13,700.00 13,700.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 13,700.00 13,700.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2386 13,700.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,100.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 7,680.00
     - ค่าของที่ระลึก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 920.00
8.4 โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กร (KM) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ routine 5,000.00 5,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 5,000.00 5,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2458 1,800.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 4 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 150.00
     - ค่าอาหารกลางวัน หัวข้อที่ 4 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 450.00
2459 1,450.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 2 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 150.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 3 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 150.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300.00
     - ค่าอาหารกลางวัน หัวข้อที่ 3 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 450.00
     - ค่าอาหารกลางวัน หัวข้อที่ 2 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 400.00
2460 550.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 5 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 150.00
     - ค่าอาหารกลางวัน หัวข้อที่ 5 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 400.00
2461 1,200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 6 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 225.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 8 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 150.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 9 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 225.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 10 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 225.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวข้อที่ 7 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 375.00
8.5 โครงการจัดทำทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานแผนและงบประมาณ routine 28,800.00 28,800.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 28,800.00 28,800.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2257 9,600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 7,200.00
2258 18,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,000.00
2616 1,200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะทำงาน/คณาจาย์บุคลากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
8.6 โครงการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 3,000.00 3,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 3,000.00 3,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2399 3,000.00
     - ค่าอาหาร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,800.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
8.7 โครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากร ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 5,000.00 5,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 5,000.00 5,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2431 5,000.00
     - อาหารว่างและเครื่ืองดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
8.8 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 6,400.00 6,400.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 6,400.00 6,400.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2405 6,400.00
     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,600.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,800.00
8.9 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 30,000.00 38,300.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 30,000.00 38,300.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2433 38,300.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 4,800.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 12,000.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 3,000.00
     - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 12,000.00
     - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 2,000.00
     - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 1,000.00
     - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 2,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,500.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 0.00
8.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ routine 120,000.00 120,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 120,000.00 120,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2463 8,260.00
     - ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน (2 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 4,000.00
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน (2 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 2,000.00
     - ค่าอาหารเย็นสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร (1 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,320.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ (3 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ (3 หลักสุตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร (1 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร (1 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 140.00
2464 6,760.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,680.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,080.00
2465 29,690.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 350.00
     - ค่าอาหารเย็นสำหรับคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้า EdPEx 300 และผู้บริหาร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,200.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,040.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประเมินความก้าวหน้า EdPEx 300 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 600.00
     - ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 6,000.00
     - ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,500.00
     - ค่าพาหนะเดินทางสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 16,000.00
2466 24,140.00
     - ค่าที่พักคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,000.00
     - ค่าพาหนะเดินทางสำหรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 15,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 520.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 350.00
     - ค่าอาหารเย็นสำหรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,760.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รองรับการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 910.00
2467 8,100.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ทรงคุณวุฒฺิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,700.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ทรงคุณวุฒฺิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,400.00
2468 33,890.00
     - ค่าตอบคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับคณะตามเกณฑ์ (EdPEx) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 5,000.00
     - ค่าตอบประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับคณะตามเกณฑ์ (EdPEx) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 6,000.00
     - ค่าอาหารเย็นสำหรับคณะกรรมการ และผู้บริหาร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,760.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,100.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,600.00
     - ค่าเดินทางสำหรับประธานกรรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 11,030.00
     - ค่าที่พักสำหรับประธานกรรมการตรวจประะเมินคุณภาพ ระดับคณะตามเกณฑ์ (EdPEx) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,400.00
2613 8,260.00
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน (2 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 2,000.00
     - ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน (2 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 4,000.00
     - ค่าอาหารเย็นสำหรับ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,320.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ (3 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300.00
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร (1 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร (1 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 140.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ (3 หลักสูตร) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 300.00
2614 900.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 900.00
8.11 โครงการยกระดับระบบการสื่อสารองค์กร ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ routine 50,000.00 50,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 50,000.00 50,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2489 6,800.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,100.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,700.00
2490 2,180.00
     - ค่าบริการรายปี สำหรับ Domain และ Hosting เพื่อประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสมุนไพร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,180.00
2491 30,520.00
     - จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์สัมภาษณ์อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 10,520.00
     - จ้างเหมาบริการนิทรรศการแบบฉากหลังสำหรับถ่ายภาพ (backdrop) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 20,000.00
2494 500.00
     - ค่าเช่าบริการระบบป้องกันความปลอดภัยในการสื่อสารและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 500.00
2612 10,000.00
     - ค่าเงินรางวัลประกวดการทำเพลงจากบทกลอนเภสัชบัวบาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,000.00
     - ค่าเงินรางวัลประกวดการทำเพลงจากบทกลอนเภสัชบัวบาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 5,000.00
8.12 โครงการรองรับการบริหารจัดการงานการเงินและพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานพัสดุ routine 3,000.00 3,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 3,000.00 3,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2308 3,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,160.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,260.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 580.00
8.13 โครงการรองรับค่าห้องพักรับรองคณะเภสัชศาสตร์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine 24,000.00 24,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 24,000.00 24,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2563 24,000.00
     - ค่าห้องพักรับรองคณะเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 24,000.00
8.14 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารทั่วไป routine/improve 0.00 138,600.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 0.00 138,600.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2560 114,600.00
     - ค่าพาหนะในการเดินทาง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 20,000.00
     - ค่าที่พัก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 72,000.00
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 21,600.00
     - ค่าของที่ระลึก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,000.00
2561 24,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเย็นในวันประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนพัฒนากระบวนงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 21,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันจัดประชุมระดมสมอง รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
8.15 โครงการส่งเสริมการสร้างทีมงาน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริหารบุคคล routine 37,000.00 37,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 37,000.00 37,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2282 37,000.00
     - ชุดสูท ปักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คนละ 1 ชุด รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 25,000.00
     - เสื้อกาวน์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 12,000.00
 9. โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 700,000.00 700,000.00
  - เงินบริจาค/เงินสนับสนุน 700,000.00 700,000.00
9.1 โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานพัฒนานักศึกษา routine 700,000.00 700,000.00
  - เงินบริจาค/เงินสนับสนุน 700,000.00 700,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2586 700,000.00
     - เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา เงินบริจาค/เงินสนับสนุน เงินอุดหนุน 700,000.00
 10. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านการผลิตบัณฑิต (เงินรายได้สะสม) (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 3,457,300.00 3,457,300.00
  - เงินเหลือจ่ายสะสม 3,457,300.00 3,457,300.00
10.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์รองรับการจัดการเรียนการสอนตามความจำเป็นเร่งด่วน ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานพัสดุ routine 3,457,300.00 3,457,300.00
  - เงินเหลือจ่ายสะสม 3,457,300.00 3,457,300.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2571 2,040,000.00
     - ตู้เก็บสารเคมีอันตราย เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 320,000.00
     - เครื่องชั่งสารเคมีทศนิยม 3 ตำแหน่ง เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 320,000.00
     - เครื่องชั่งโรงงาน เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 30,000.00
     - เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 550,000.00
     - เครื่องทดสอบการซึมผ่านของยา เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 0.00
     - เครื่องลดขนาดโดยใช้คลื่นความถี่เสียง (Ultrasonic Disrupter) เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 400,000.00
     - เครื่องหาปริมาณความชื้น เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 100,000.00
     - ตู้ชีวนิรภัย (Biohazard safety cabinet) เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 320,000.00
2572 123,700.00
     - กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 50,000.00
     - ชุดกล้องวงจรปิด เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 30,000.00
     - ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 25,500.00
     - เลนส์กล้อง เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 8,200.00
     - ไมโครโฟนแบบไร้สาย (wireless) เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 10,000.00
2573 830,000.00
     - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTE BOOK) เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 75,000.00
     - คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 550,000.00
     - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 66,000.00
     - เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ระยะใกล้) เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 45,000.00
     - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (พร้อมติดตั้ง) เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 63,000.00
     - เครื่องสำรองไฟฟ้า เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 31,000.00
2574 11,000.00
     - เครื่องทำน้ำเย็น เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 11,000.00
2575 452,600.00
     - ตู้เหล็กสองบานเปิดทึบ เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 0.00
     - เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24000BTU เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 240,000.00
     - เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24000BTU เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 200,000.00
     - พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว เงินเหลือจ่ายสะสม ครุภัณฑ์ 12,600.00
 11. โครงการบริการวิชาการเงินรายได้ (0.00) ซ่อน/แสดงโครงการย่อย
ยอดรวมงบประมาณ 217,700.00 232,700.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 217,700.00 232,700.00
11.1 โครงการการให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน (Drug and Health Information, DHI) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
รศ.ดร.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์ routine 0.00 0.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 0.00 0.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2622 0.00
     - ไม่ใช้งบประมาณ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 0.00
11.2 โครงการจัดนิทรรศการประจำปี 2567 (งานเกษตรอีสานใต้/สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม routine 0.00 15,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 0.00 15,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2332 8,400.00
     - ค่าอาหารเย็น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
2373 5,000.00
     - ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 1,700.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,500.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,800.00
2374 1,600.00
     - ค่าตอบแทนการปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,600.00
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 0.00
11.3 โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อสนับสนุนการหารายได้ รูปแบบ Online (UBU Pharmacotherapy series 2024) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม routine 10,000.00 10,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 10,000.00 10,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2376 10,000.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 2,400.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 2,400.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 800.00
     - ค่ารถรับจ้างสำหรับวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (วันจัดประชุม) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 800.00
     - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
     - ค่าอาหารกลางวัน (วันจัดประชุม) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 1,200.00
11.4 โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อสนับสนุนการหารายได้ รูปแบบ Onsite (UBPHAR 2024 ) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบริการวิชาการ และทำนุศิลปวัฒนธรรม routine 120,000.00 120,000.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 120,000.00 120,000.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2335 114,400.00
     - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 4,000.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 6,000.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 2,400.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 600.00
     - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 3,600.00
     - ค่าวัสดุสำนักงาน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 5,000.00
     - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าวัสดุ 2,700.00
     - ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 12,000.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 16,000.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 43,200.00
     - ค่ารถรับจ้างสำหรับวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
     - ค่าที่พักวิทยากร รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,900.00
     - ค่าเจ้าเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเตรียมจัดกิจกกรรม/โครงการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,000.00
     - ค่าจ้างเหมาบริการเตรียมสถานที่จัดประชุม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,000.00
2337 5,600.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 3,200.00
     - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับประชุมคณะกรรมการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,400.00
11.5 โครงการดำเนินการของหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
รศ.ดร.ธีราพร ซาดิรา สุภาพันธุ์ routine 21,400.00 21,400.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 21,400.00 21,400.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2524 5,400.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 4,500.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดิ่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 900.00
2525 16,000.00
     - ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 6,000.00
     - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าตอบแทน 10,000.00
11.6 โครงการดำเนินงานตามแผนของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น (Non Degree) หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาเภสัชบำบัด และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด (Residency) ซ่อน/แสดงรายจ่ายโครงการ
งานบัณฑิตศึกษา routine 10,300.00 10,300.00
  - รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี 10,300.00 10,300.00
รายจ่าย แหล่งเงิน หมวดเงิน จำนวน
2447 3,080.00
     - ค่าอาหารกลางวัน รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 2,520.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาตรี ค่าใช้สอย 560.00
2448 6,020.00
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เดือนมีนาคม 2567) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาปร