หัวข้อปีการศึกษา

ความรู้และทัศนคติของเภสัชกรร้านยาคุณภาพต่อการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาโดย :

พุทธิชาติ ทับทิมไสย์

อาภานันท์ เอี่ยมสำราญ 


อาจารย์ที่ปรึกษา :

น้องเล็ก คุณวราดิศัย

 แสวง วัชระธนกิจ 


คำสำคัญ :

คำสำคัญ: สารต้องห้ามทางการกีฬา ความรู้ ทัศนคติ เภสัชกรร้านยาคุณภาพ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักชีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ


 


โดย :

นายนรุตม์  สำราญวานิช

นายรณกฤต  บุญศักดิ์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ธนวดี ปรีเปรม

 พรทิพย์ ไววุฒิ


คำสำคัญ :

 ผักชี, HT-29, อะพอพโทซิส, p65


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การศึกษาฤทธิ์ของอนุพันธ์แคปไซซินต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดย :

พงศธร จันทำ

 ศิวะพร อรไทวรรณ 


อาจารย์ที่ปรึกษา :

พรทิพย์ ไววุฒิ


คำสำคัญ :

แคปไซซิน, อนุพันธ์ของแคปไซซิน, โรคมะเร็ง, โรคมะเร็งลำไส้


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การพัฒนาเจลมาส์กหน้าบำรุงผิวตลอดคืนที่ผสมสารสกัดบัวบกและเบต้ากลูแคนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง


โดย :

นางสาวณัฐชา    จันทรศิริ   

นางสาวฐานิดา เนื่องชมภู  

 


อาจารย์ที่ปรึกษา :

อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 

 วริษฎา  ศิลาอ่อน 


คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การศึกษาผลของสารสกัดอังกาบหนู และพืชสมุนไพรไทยอีก 4 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ที่เตรียมขึ้นจากตับหนูในหลอดทดลอง


โดย :

ธนวัฒน์ สุริยนต์

 มินตรา สุขอ้วน     

           


อาจารย์ที่ปรึกษา :

เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

สุทธาสินี สุวรรณกุล       


คำสำคัญ :

อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, CYP3A4, อังกาบหนู, ลูกสำรอง, มะม่วงหาว มะนาวโห่, ตาลปัตรฤาษี, กระดูกไก่ดำ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

อนุภาคระดับนาโนที่นำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกที่ให้ทางการรับประทานเพื่อยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลคอลีนเอสเตอเรสโดย :

ศุภกิจ สีรับสี

 สุภัทรา ลามี 


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดำรงศักดิ์ จินารัตน์

 วันดี รังสีวิจิตรประภา 


คำสำคัญ :

ว่านชักมดลูก, ระบบนำส่ง, อัลไซเมอร์, สมอง, อะเซทิลคอลีนเอสเตอเรส


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การพัฒนาตำรับและประเมินแชมพูสำหรับผู้สูงวัย


โดย :

รภัสนีย์ เขตสกุล

 สิริเพ็ญ เจติยานนท์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ธีราพร สุภาพันธุ์

ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 


คำสำคัญ :

แชมพูผู้สูงวัย, ดอกคำฝอย, ใบบัวบก, กะเม็งตัวเมีย


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะใน           โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์


โดย :

อภิมุข ปิตรัมย์

อัจฉราพรรณ  พรมตา


อาจารย์ที่ปรึกษา :

อุไวรรณ อกนิตย์ 

ธีราพร สุภาพันธ์

ประสิทธิชัย พูลผล 


คำสำคัญ :

โปรแกรมประยุกต์, อุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่, รู้ทันท้องเสีย


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การศึกษาภาวะระดับโซเดียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช


โดย :

ชวนากร พิลากุล

จิรวิทย์ ยอดวันดี  


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ชมภูนุช วีระวัธนชัย 

 สิปณัฐ ศิลาเกษ 

ทวนธน บุญลือ


คำสำคัญ :

ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ , ยาจิตเวช


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

อันตรกิริยาระหว่างยาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงอายุ: วิเคราะห์ใบสั่งยางานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุติยภูมิแห่งหนึ่ง


โดย :

พิพัฒน์ จันทะพิมพ์ 

สิทธิกร วิชัยรัมย์    


อาจารย์ที่ปรึกษา :

พีระวัฒน์ จินาทองไทย 

แสวง  วัชระธนกิจ 


คำสำคัญ :

อันตรกิริยาระหว่างยา, งานบริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยสูงอายุ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การคัดเลือกยีสต์และราพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการผลิตเหล้าหวาน


โดย :

มณฑกานติ์ สว่าง

 ธนภรณ์ ภัทรวรเมธ


อาจารย์ที่ปรึกษา :

นิธิมา สุทธิพันธ์

 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 


คำสำคัญ :

เหล้าหวาน, ลูกแป้งข้าวหมาก, รา, ยีสต์


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ของสารสกัดจากเห็ดร่างแห


โดย :

พรนัชชา ศาลาแก้ว

สุมณฑกาญจน์ ผาละพรม


อาจารย์ที่ปรึกษา :

อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ

ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ 


คำสำคัญ :

เห็ดร่างแห, CAM assay, การทดสอบการระคายเคือง, การกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหม่อนชนิดผงชงละลายพร้อมดื่ม


โดย :

ณัฏฐา มงคล

ศศิวิมล ครุฑปราการ


อาจารย์ที่ปรึกษา :

อรนุช ธนเขตไพศาล

นิธิมา สุทธิพันธุ์ 

เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาคำสำคัญ :

หม่อน (Morus alba L.), หม่อนผงชงละลายพร้อมดื่ม, การทำแห้งแบบพ่นฝอย


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การเตรียมผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะม่วงหาวมะนาวโห่ในรูปผงชงพร้อมดื่ม


โดย :

ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ

 วรปรัชญ์ เล็กกระจ่าง


อาจารย์ที่ปรึกษา :

อรนุช ธนเขตไพศาล

นิธิมา สุทธิพันธุ์

เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 


คำสำคัญ :

มะม่วงหาวมะนาวโห่ การทำให้แห้งแบบพ่นฝอย ผงชงพร้อมดื่ม Carissa carandas


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

ประสิทธิภาพของตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรและสารเพิ่มการแทรกผ่านในการนำส่งสารสกัดว่านชักมดลูกเข้าสู่ผิวหนัง


โดย :

จรัสดาว สีสัจจา

 ชาลิสา เชี่ยวชาญศิลป์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดำรงศักดิ์ จินารัตน์

และวันดี รังสีวิจิตรประภา 


คำสำคัญ :

ตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร, ว่านชักมดลูก, สารเพิ่มการแทรกผ่าน


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การสังเคราะห์สารต้านอักเสบ (E)-1-(3¢,4¢-dimethoxyphenyl)butadiene ประสิทธิภาพสูงและการสกัดและกักเก็บสารดังกล่าวด้วยไซโคลเด็กซ์ตรินแบบขั้นตอนเดียวในรูปแบบผงละลายเร็วเพื่อใช้ทางเภสัชกรรรม


โดย :

มัฐกา จันทร์เมือง

พงศ์ภัค คงโพธิ์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

บัญชา ยิ่งงาม 


คำสำคัญ :

โครงข่ายประสาทเทียม, ไซโคลเด็กซ์ตริน, ทรานส์หนึ่งสามสี่ไดเมทอกซีฟีนิลบิวตะไดอีน, การสกัด, เคมีสีเขียว, วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิกจากสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม


โดย :

ณัฐณิชา แก้วขาว

ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

นิธิมา สุทธิพันธุ์

 บัญชา ยิ่งงาม

วันดี  รังสีวิจิตรประภา


คำสำคัญ :

บัวบก ไมโครอิมัลชัน ผมหงอก ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนส


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ที่ได้รับยาเบาหวานชนิดรับประทาน


โดย :

ธัญรดี  อินสุวรรณ

ศุทธิตา น้อยมิ่ง


อาจารย์ที่ปรึกษา :

แสวง วัชระธนกิจ

น้องเล็ก คุณวราดิศัย 


คำสำคัญ :

ยารักษาเบาหวาน โรคซึมเศร้า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองตีบในแต่ละประเภท


โดย :

ปาณิสรา หาญธรรม

วริศรา ทับทิมโกมลกุล1


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ณหทัย อุณาภาค

ฑิภาดา สามสีทอง 


คำสำคัญ :

การกลับเป็นซ้ำ, โรคหลอดเลือดสมองตีบ, ปัจจัยเสี่ยง


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

ฐานข้อมูลออนไลน์ตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ใช้ในโรงพยาบาลของไทย (4)


โดย :

ณัฎฐภรณ์ บุญหนุน

 ณัฐพล ขำอิง

ธวัชชัย วงศ์สกุลวิวัฒน์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

สุดารัตน์ หอมหวน 


คำสำคัญ :

ตำรับยาจันทน์ลีลา, ตำรับยาตรีผลา, ตำรับยาธรณีสันฑะฆาต, ตำรับยาปลูกไฟธาตุ, ยาหญ้าดอกขาว


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี


โดย :

, ปวีณ์กร พงศ์ทิพากร

กาญจนา ซึ้งพุทธศาสน์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

มานิตย์ แซ่เตียว

 นนทิกุล ผาสุขมูล 


คำสำคัญ :

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งและญาติผู้ดูแล, เคมีบำบัด, EORTC QLQ-C30, WHOQOL-BREF-THAI


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การพัฒนาลูกประคบรูปแบบใหม่โดยใช้นาโนเทคโนโลยี


โดย :

ภัทรพล วิชญพงศ์

ศิริพงศ์ พจนา


อาจารย์ที่ปรึกษา :

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 


คำสำคัญ :

ไมเซลล์ เคอร์คูมิน ลูกประคบสมุนไพรไทย การทดสอบพื้นผิวตอบสนอง 


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายของยาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6


โดย :

ชัยวัฒน์ ตังสกุล

ปพิชญา วรรณดี

อาจารย์ที่ปรึกษา :

ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ 


คำสำคัญ :

การวิเคราะห์อภิมาน, ไวรัสตับอักเสบซี จีโนไทป์ 6, Sustained virological response


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การวิเคราะห์รูปแบบและความน่าเชื่อถือของบทความสุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย


โดย :

จารุเนตร สิงห์เห

 พรปวีณ์ พงษ์ศรี

 


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ธนวดี ปรีเปรม 


คำสำคัญ :

บทความสุขภาพ, ออนไลน์, เกณฑ์การประเมินคุณภาพ, เครื่องมือประเมินคุณภาพ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562

การประเมินผลโครงการการใช้การแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์ในการพัฒนาตนเองและเสริมพลังในการทำงานของบุคลากร ณ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี


โดย :

ภาณุพงศ์ ชมพูพื้น

ศักดิ์ประสงค์ วงศ์วันดี


อาจารย์ที่ปรึกษา :

 ธีราพร สุภาพันธุ์

ชัยสิทธิ์ สุนทรา

จีริสุดา คำสีเขียว

จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 


คำสำคัญ :

โฮมีโอพาธีย์, CIPP model, ประสิทธิภาพการทำงาน, ความสุขและคุณภาพชีวิต


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2562
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารบ่งชี้ในตำรับยาธาตุอบเชย
โดย : สิริพร สีนิลแท้ และ จักรพงษ์ ชาวะหา
อาจารย์ที่ปรึกษา : กุสุมา จิตแสง, ทรงพร จึงมั่นคง และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : ตำรับยาธาตุอบเชย, สารบ่งชี้, โครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, เนียร์อินฟราเรด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : ทิพย์วาณี ธัญญะวัน และพิทยาธร โยมศรีเคน
อาจารย์ที่ปรึกษา :  อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย และดร.ศักดิ์สิทธิ ศรีภา
คำสำคัญ : วาร์ฟาริน ปัจจัย ควบคุมINR TTR
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559

ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในการเหนี่ยวนำ ให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง


โดย :


อาจารย์ที่ปรึกษา :


คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ความคงตัวของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ในน้ำผลไม้
โดย : นางสาวลลิดา กาลพัฒน์ นางสาวติวราณี สายสุด
อาจารย์ที่ปรึกษา : เขมวิทย์ จันต๊ะมา และ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : เอนแคปซูเลชัน โปรไบโอติก น้ำส้ม น้ำองุ่น น้ำแอปเปิ้ล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ต้นทุนและประสิทธิผลภายหลังปรับปรุงกระบวนการบริบาล เภสัชกรรมในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : ปุณยวีร์ เทพเทวสันติ์ และ สุทธิภัทร ปานรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธนัฎชา สองเมือง อนัญญา สองเมือง ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และ จิริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : การบริบาลทางเภสัชกรรม, ต้นทุน-ประสิทธิผล, ต้นทุน, ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554

ประสิทธิผลและความพึงพอใจต่อโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา


โดย :

กรกต ชัยยนต์

 อนุชา นิติธรรม

 


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ทวนธน บุญลือ

ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

ประสิทธิชัย พูลผล 


คำสำคัญ :

ประสิทธิผล ความพึงพอใจ โปรแกรมการเลิกบุหรี่ เภสัชกรในร้านยา


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์เด็ก 3-5 ปี ในศูนย์เด็กที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เขมรัศม์ แก้วสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กปฐมวัย มาตรฐานศูนย์เด็ก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยการคัดกรองจากผู้ป่วยโรคผิวหนัง (ACTIVE SEARCH IN DERMATOLOGICAL DISEASE PATIENT= ADP) ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : ปัญญา จิรมหาศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ โรคเรื้อน คัดกรอง โรคผิวหนัง โรงพยาบาลกันทรลักษ์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : วาสนา อุปสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ คุณภาพชีวิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีและเครือข่ายสถานบริการ
โดย : จตุพร สลักคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฎายิน กุมภลำ
คำสำคัญ : DOTS ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลลัพธ์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ความพึงพอใจและปัจจัยของผู้รับริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเชษถาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย : สุนันทา สุวรรณราศี
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ระดับความสามารถตนเองของผู้ดูแลเด็กต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : นัยนา แสนทวีสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
คำสำคัญ : ความสามารถตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การสูญหายและมูลค่าความสูญเสียของเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : บุญศิริ ไหมทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : เวชระเบียนผู้ป่วยใน กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับตามวันนอนจริง มูลค่าความสูญเสีย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการเลิกบุหรี่ของข้าราชการทหารในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : รัชนีวรรณ พันธุวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ความรู้ ทัศนคติ ความต้องการเลิกบุหรี่ ข้าราชการทหาร ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฎายิน กุมภลำ
คำสำคัญ : วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ การดื้อยาวัณโรค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ผลการให้สุขศึกษาต่อการปรับความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : ชูชีพ สืบทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ลักษณา เจริญใจ
คำสำคัญ : สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ความรู้ พฤติกรรม สุขศึกษา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น= กรณีศึกษาโรงพยาบาล ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : พัณณ์ชิตา ศรีธรรมสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ความเครียด วัยรุ่น การตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2548-2550 = กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 และอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
โดย : พูลศรี ศิริโชติรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : พฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี สื่อลามกอนาจาร ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเอดส์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมปลายอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
โดย : จิตปราณี อ่อนสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ประเภทของสถานบริการสุขภาพที่ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยและความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย กรณีศึกษาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โดย : ศุภสิทธิ์ ตั้งจิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : สมชาย สินชัยสุข
คำสำคัญ : ประเภทของสถานบริการ ความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ลัดดา ภัทราพรนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
คำสำคัญ : การประเมินผล ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ผลของสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
โดย : รุ่งรัตน์ พละไกร
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรชัย จูมพะบุตร
คำสำคัญ : สื่อวีดิทัศน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวานชนิดที่ 2
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : วีราภรณ์ คำศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สมชาย สินชัยสุข
คำสำคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
คุณภาพชีวิตและผลการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้โยคะ
โดย : ทัศนีย์ แก้วแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก บุญจูง
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต เบาหวาน โยคะ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักการ Balanced Scorecard ของผู้บริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : อิศราภรณ์ ศรีตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Balance scorecard
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : จุรีรัตน์ จันทะมุด
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : THE WORK MOTIVATION / REGISTERED NURSES / MEDICINE DEPARTMENT
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมารดา เพื่อป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
โดย : สุมาลี ไชยเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : โปรแกรมทันตสุขศึกษา แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการป้องกันโรค ฟันผุในเด็กปฐมวัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกระดูกแขน ขาหักที่มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : ปรานี บุญถูก
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : กระดูกหัก คุณภาพชีวิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรแบบดั้งเดิม ของประชาชนในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ชวลิต โอบอ้วน
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ปัจจัย สมุนไพรแบบดั้งเดิม พฤติกรรม จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
โดย : หทัยทิพย์ วิจารณปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำในโรงพยาบาลประจำจังหวัด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ระบาดวิทยาผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรทางบกในโรงพยาบาลยโสธร
โดย : สมจิตร ชื่นตา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : ระบาดวิทยา อุบัติเหตุจราจรทางบก โรงพยาบาลยโสธร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อของพยาบาล ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย : สุดาลักษณ์ โมรัษเฐียร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : พฤติกรรมการคัดแยกขยะ ขยะติดเชื้อ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อการรับบริการ ในโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : สมบูรณ์ ทองสูบ
อาจารย์ที่ปรึกษา : วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ชัยวิชิต บุญเทียม
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ นักเรียน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
สถานะการสูบบุหรี่และความต้องการเลิกสูบบุหรี่ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เอกชัย จรูญเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : สถานะการสูบบุหรี่ ความต้องการเลิกบุหรี่ นักเรียน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ศักยภาพในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย : กัญจน์ณัฏฐ์ เจริญชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู้บทบาท และการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบื้องต้นของอาสาสมัครกู้ภัย จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : อัมพวัน ประดับศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : ทัศนคติ การรับรู้บทบาท การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร ทางบกเบื้องต้น อาสาสมัครกู้ภัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ของการรับรู้กราฟภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเส้นทางลูกรัก กับการฝากครรภ์คุณภาพและน้ำหนักทารกเมื่อแรกคลอด ของผู้มาคลอด ที่โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ
โดย : เพชรนัย โชติดิลก
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : กราฟภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เส้นทางลูกรัก การรับรู้ การฝากครรภ์คุณภาพ น้ำหนักทารกแรกเกิด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อน้ำหนักที่ต่ำกว่าปกติของทารกแรกเกิดณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย : เยาวภา เจษฎาพรพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก บุญจูง
คำสำคัญ : น้ำหนักต่ำกว่าปกติ ทารกแรกเกิด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู้บทบาท และการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบื้องต้นของอาสาสมัครกู้ภัย จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : อัมพวัน ประดับศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : ทัศนคติ การรับรู้บทบาท การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร ทางบกเบื้องต้น อาสาสมัครกู้ภัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : ฤดี แก้วคำไสย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2549
ผลการสอนสุขศึกษาอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในมารดาครรภ์แรกหลังคลอด
โดย : นิยดา คำแน่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ลักษณา เจริญใจ
คำสำคัญ : การสอนอย่างมีแบบแผน การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2549