เดิมผู้ป่วยรับประทานยา Isordil 10 mg แต่ยาได้ถูกตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล แล้วใช้ Ismo 20 mg แทน เราจะปรับการใช้ยาอย่างไร


เดิมผู้ป่วยรับประทานยา Isordil 10 mg แต่ยาได้ถูกตัดออกจากบัญชียาของโรงพยาบาล แล้วใช้ Ismo 20 mg แทน เราจะปรับการใช้ยาอย่างไร 


s.pure17
13-12-2018 11:26:47 น.
ดู 1217 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


สำหรับยา isosorbide dinitrate (ISDN) และ isosorbide mononitrate (isosorbide-5-mononitrate; ISMN) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วยาทั้งสองตัวมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของคุณสมบัติทางยา เภสัชจลนศาสตร์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในการรักษา แม้ในการออกฤทธิ์ของตัวยา ISDN ซึ่งเมื่อถูกดูดซึมเข้าร่างกายแล้วจะถูกเมทาบอไลซ์ที่ตับ (first pass metabolism) ให้ได้เป็น isosorbide-2-mononitrate และ isosorbide-5-mononitrate และออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันกับยา ISMN ที่อยู่ในรูปของ active metabolite แล้ว อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยาควรเลือกให้เหมาะสมตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับและข้อมูลการศึกษาที่มี ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนขนาดจากยาตัวหนึ่งไปเป็นยาอีกตัวหนึ่ง ดังนั้นในการพิจารณาใช้กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวยา จึงควรพิจารณาเปลี่ยนตามข้อบ่งใช้ที่ใกล้เคียงกัน และเลือกใช้ในขนาดยาตามคำแนะนำของข้อบ่งใช้นั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในกรณีการใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอก หากผู้ป่วยเคยได้รับยา ISDN ในขนาด 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง อาจพิจารณาให้ใช้ ISMN ในขนาด 20 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น เป็นต้น

 

ISDN

ISMN

รูปแบบยา

ยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที

ยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที

ยาเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น

ชื่อการค้า

Isodil

Ismo, Elantan, Monolin,  Isopen, Monosorb

Imdur durules, Monolin SR, Imdex

ขนาดยา

5, 10 มิลลิกรัม

20 มิลลิกรัม

60 มิลลิกรัม

เภสัชจลนศาสตร์

 

 

 

 • Tmax

60 นาที

30-60 นาที

180-240 นาที

 • ค่าชีวประสิทธิผล

ร้อยละ 10-90%

~ร้อยละ 100%

ร้อยละ 80-100

 • ร้อยละการจับกับโปรตีนในเลือด

เล็กน้อย

<ร้อยละ 5

~ร้อยละ 5%

 • Vd

2-4 L/kg

0.6-0.7 L/kg

 • การเมทาบอลึมที่ตับ

ส่วนใหญ่ (first pass) ได้เป็น 2-mononitrate และ 5-mononitrate

ผ่านกระบวนการ denitration, glucuronidation, hydration

 • การขับออกที่ไต

ร้อยละ 80-90 ในรูปของยาที่ถูกเปลี่ยนแล้ว

ร้อยละ 93-96 ในรูปของยาที่ถูกเปลี่ยนแล้ว

 • การขับออกจากการทำไตทดแทน

ไม่ถูกขับออก

ถูกขับออก (hemodialysis); ไม่ถูกขับออก (pertoneal dialysis)

 • การขับออกทางอุจจาระ

เล็กน้อย

~ร้อยละ 1

 • ค่าครึ่งชีวิตการกำจัดออก

1 ชั่วโมง (2-mononitrate 2 ชั่วโมง, 5-mononitrate 5 ชั่วโมง)

5 ชั่วโมง

ข้อบ่งใช้

 

 

 

 • Angina pectoris; Prophylaxis

เริ่มต้น: 5-20 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง ระยะยาว: 10-40 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง

20 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง โดยให้ห่างกันอย่างน้อย 7 ชั่วโมง; อาจเริ่มที่ขนาด 5 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีขนาดตัวเล็ก แล้วเพิ่มขนาดยาเป็นอย่างน้อย 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ภายในวันที่ 2 หรือ 3 ของการรักษา

เริ่มต้น: 30-60 มิลลิกรัม วันละครั้งในตอนเช้า

ระยะยาว: อาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นได้สงสุดไม่เกิน 120-240 มิลลิกรัม วันละครั้ง

 • Stable angina; Prophylaxis

 

เริ่มต้น: 20 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง โดยให้ห่างกันอย่างน้อย 7 ชั่วโมง; อาจเริ่มที่ขนาด 5 มิลลิกรัมในผู้ป่วยที่มีขนาดตัวเล็ก แล้วเพิ่มขนาดยาเป็นอย่างน้อย 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ภายในวันที่ 2 หรือ 3 ของการรักษา

เริ่มต้น: 30-60 มิลลิกรัม วันละครั้งในตอนเช้า

ระยะยาว: อาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นได้สงสุดไม่เกิน 120-240 มิลลิกรัม วันละครั้ง

 • Congestive heart failure

เริ่มต้น: 30-160 มิลลิกรัม/วัน แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง โดยให้ร่วมกับยา hydralazine ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นทุก 2-4 สัปดาห์ให้ได้ขนาดยา 120 มิลลิกรัม/วัน (สูงสุดไม่เกิน 240 มิลลิกรัม/วัน)

 

(off-label use)

เริ่มต้น: 30-60 มิลลิกรัมวันละครั้ง โดยให้ร่วมกับยา hydralazine (ยา hydralazine แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง/วัน) ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นทุก 2-4 สัปดาห์ให้ได้ขนาดยา 120 มิลลิกรัม/วัน

 


คำสำคัญ : isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, dose conversion
ผู้ตอบ :
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 14-12-2018 15:00:00
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
1 วัน 3 ชั่วโมง 33 นาที 13 วินาที

อ้างอิง
https://www.medscape.com/viewarticle/727150. Accessed 13 December 2018.
IBM Micromedex® DRUGDEX® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: https://www.micromedexsolutions.com/. Accessed 13 December 2018.
UpToDate [Internet]. Waltham, MA: UpToDate. 2018. Isosorbide mononitrate: Drug information. Lexicomp; Available from: http://www.uptodate.com/. Accessed 13 December 2018.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version