เภสัชกรร้านยาถามว่า การใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole 100 mg 2 เม็ด ให้สอดพร้อมกันหรือให้ทีละเม็ดจึงจะเหมาะสม


เภสัชกรร้านยาถามว่า การใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole 100 mg 2 เม็ด ให้สอดพร้อมกันหรือให้ทีละเม็ดจึงจะเหมาะสม


งานวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์
30-11-2018 05:32:20 น.
ดู 145 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


การใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole 100 mg 2 เม็ด ให้สอดพร้อมกันโดยสอดเม็ดแรกก่อนตามด้วยเม็ดที่สองแล้วนอนในท่าเดิม (ชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างและแยกขาออก) ไม่ต่ำกว่า 15 นาที เพื่อรอให้ยาละลายในช่องคลอด (Applied Therapeutics: The clinical use of drugs, 2005; คณะทำงานพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพด้านการเตรียมยาและจ่ายยา, 2554)                                                                                                                        


คำสำคัญ : clotrimazole pessary 100 mg และ method of administration
ผู้ตอบ :
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 30-11-2018 15:00:00
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
9 ชั่วโมง 27 นาที 40 วินาที

อ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
คณะทำงานพัฒนามาตรฐานทักษะวิชาชีพด้านการเตรียมยาและจ่ายยา. (2554). ทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม. กรุงเทพฯ: มปพ., 101-3.
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2558). แนวทางการดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 69-71.
Canesten.co.th. (2018). เอกสารกำกับยา Canesten. [online] Available at:
http://www.canesten.co.th/th/female/symptoms/thrush/medication-information-leaflet
[Accessed 28 Mar 2018].

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version