หากไม่สามารถรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีสำหรับผู้ใหญ่เข็ม 2 ตามนัด 1 เดือนได้ อยากทราบว่าสามารถเลื่อนออกไปได้มากที่สุดประมาณกี่วันคะขี้นก
10-04-2022 01:17:15 น.
ดู 895 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


โดยทั่วไปวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี จะแนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยสามเข็ม ที่ 0, 1 และ 6 เดือน (แต่ทั้งนี้อาจมีตารางการฉีดรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากนี้ได้ ขึ้นกับยี่ห้อของวัคซีนและประเภทของกลุ่มบุคคลที่ได้รับวัคซีน1 อาทิเช่น ยี่ห้อ Heplisav-B® ฉีดสองเข็มที่ 0 และ 1 เดือน สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป2 หรือ Engerix-B® ฉีดสี่เข็มที่ 0, 1, 2, และ 6 เดือน ในผู้ที่ต้องได้รับการฟอกไต เป็นต้น)1

ทั้งนี้มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีได้ตามกำหนดคือ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นนับการฉีดใหม่ โดยหากได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีปัญหาเรื่องกำหนดการเข้ารับวัคซีนเข็มที่สอง ให้ฉีดเข็มที่สองเร็วที่สุดเท่าที่สามารถ และระหว่างเข็มที่สองและเข็มที่สาม ควรห่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 8 สัปดาห์ หากมีการฉีดเข็มที่สามล่าช้ากว่ากำหนด ให้ฉีดเร็วที่สุดเมื่อสะดวกเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งเข็มที่สองและเข็มที่สามไม่แนะนำให้ฉีดก่อนกำหนดเวลานัด2

การเพิ่มระยะเวลาระหว่างเข็มสองและเข็มแรกพบว่าส่งผลเล็กน้อยต่อระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น แต่การได้รับเข็มสามเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจะทำให้ได้รับระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคสูงที่สุดและสามารถให้การป้องกันในระยะยาวได้1

เนื่องจากการได้รับวัคซีนตามนัดที่กำหนด (0, 1 และ 6 เดือน) มักเป็นไปได้ยาก เคยมีรายงานการศึกษาถึงระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีครบจำนวนสามเข็ม เมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน 13 เดือนในชาว Yucpa Indians จำนวน 373 ราย พบว่ามีเพียงร้อยละ 32 ที่ได้รับวัคซีนตรงตามกำหนดนัด โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง (ร้อยละ 4) และเข็มที่สาม (ร้อยละ 31) ก่อนกำหนดนัด และมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง(ร้อยละ 27) และเข็มที่สาม (ร้อยละ 16) ล่าช้ากว่ากำหนดนัด แต่ทั้งนี้พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งหมดร้อยละ 98 มีภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้ (ระดับภูมิคุ้มกันที่ป้องกันไวรัสตับอักเสบบีคือ 10 IU/L) และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด พบว่าระดับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น แปรผกผันกับอายุของผู้ที่ได้รับวัคซีน และหากได้รับวัคซีนเข็มที่สามล่าช้ากว่ากำหนดนัด (มากกว่า 7 เดือน นับจากการได้รับเข็มแรก) จะมีระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสามตามกำหนดนัด แต่ระดับภูมิคุ้มกันดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการได้รับวัคซีนเข็มที่สอง3

และมีรายงานการศึกษาพบว่าในอาสาสมัครอายุระหว่าง 20-40 ปี จำนวน 38 ราย ที่ได้รับวัคซีน recombinant hepatitis B vaccine ขนาด 20 µg เพียง 1 เข็มเป็นระยะเวลานาน 4 ปี เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองและวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 14 วัน พบว่าร้อยละ 95 ของอาสาสมัครเหล่านี้มีระดับภูมิคุ้มกัน >100 IU/L ซึ่งสูงเทียบเท่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับวัคซีนสามเข็มตามกำหนดนัดที่ 0, 1 และ 6 เดือน เมื่อทำการตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันเมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี4

อย่างไรก็ตามมีรายงานการศึกษาถึงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในบุคลากรสาธารณสุข พบว่าการได้รับวัคซีนเข็มที่สองล่าช้ากว่ากำหนดนัด (อย่างน้อย 34 วัน ภายหลังการได้รับวัคซีนเข็มแรก และได้รับวัคซีนเข็มที่สามตรงตามกำหนดนัด) จะสัมพันธ์กับการเพิ่มอุบัติการณ์การไม่ตอบสนองต่อวัคซีนได้ร้อยละ 2 (ระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีน้อยกว่า 10 IU/L)5

โดยสรุป การเลื่อนกำหนดการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในเข็มที่สอง ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัด แต่การได้รับวัคซีนครบสามเข็มเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้บุคคลมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคตับอักเสบบีสูงสุด


คำสำคัญ : วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี, การเลื่อนฉีดวัคซีน, ระดับภูมิคุ้มกัน
ผู้ตอบ :
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 12-04-2022 11:37:13
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
2 วัน 10 ชั่วโมง 19 นาที 58 วินาที

อ้างอิง
1. Schillie S, Vellozzi C, Reingold A, et al. Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm Rep 2018;67(No. RR-1):1–31. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr6701a1
2. Weng MK, Doshani M, Khan MA, et al. Universal Hepatitis B Vaccination in Adults Aged 19–59 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices — United States, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:477–483. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7113a1
3. Hadler SC, de Monzon MA, Lugo DR, Perez M. Effect of timing of hepatitis B vaccine doses on response to vaccine in Yucpa Indians. Vaccine 1989;7:106–10.
4. Wiström J, Ahlm C, Lundberg S, Settergren B, Tärnvik A. Booster vaccination with recombinant hepatitis B vaccine four years after priming with one single dose. Vaccine 1999;17:2162–5.
5. Sabidó, Meritxell & Gavalda, Laura & Olona, Noemí & Ramon, Jose. Timing of hepatitis B vaccination: Its effect on vaccine response in health care workers. Vaccine 2007;25:7568-72.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version