ขนาดยา colistin ในผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน


ผู้ป่วยเป็น HAP ผลเพาะเชื้อคือ A.baumannii แต่ผู้ป่วยดื้อยา Carbapenems Ampicillin/sulbactam และผลการดื้อยา colistin เป็น intermediate (1-MIC มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1) ผู้ป่วยจะยังสามารถใช้ colistin ได้หรือไม่และต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ หรือถ้าใช้ colistin ไม่ได้ ผู้ป่วยควรจะได้รับยาอะไร (ยาที่ susceptibility คือ Amikacin Gentamicin Trimethoprim/sulfamethoxazole


กี้
05-10-2021 17:14:42 น.
ดู 904 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


ผู้ป่วยเป็น HAP ผลเพาะเชื้อคือ A. baumannii มีผลความไวต่อยา colistin เป็น intermediate (1-MIC มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1) ผู้ป่วยยังสามารถใช้ colistin ได้ หากผู้ป่วยมีค่าการทำงานที่ปกติสามารถใช้ขนาดยา loading dose 300 mg ต่อด้วย 150 mg ทุก 8 ชั่วโมงได้ และเนื่องจากเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนาน (Multi-drug resistant) ไม่ควรให้ colistin เดี่ยวๆในการรักษา แต่ควรใช้ยาหลายขนานร่วมกัน (combination therapy) จากการศึกษาทั้งทางด้านคลินิคและในหลอดทดลองพบว่าการให้ยาร่วมกันของ colistin และ sulbactam พบมีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ A. baumannii เพื่อหวังผลให้ยาออกฤทธิ์เสริมกัน โดยขนาดยาของ salbactam ควรใช้ขนาดสูงคือ Sulbactam 9-12 g/day มีโอกาส success > 80% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ MIC ของ salbactam ด้วย

ในส่วนของยา Amikacin Gentamicin Trimethoprim/sulfamethoxazole ยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการให้ร่วมกับยา colistin


คำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
ดร.วันนิศา ดงใต้ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
อาจารย์อัญมณี ลาภมาก (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 13-10-2021 17:40:26
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
8 วัน 25 นาที 44 วินาที

อ้างอิง
1. Weerayuth S, et al. Pharmacodynamic profiling of optimal sulbactam regimens against carbapenemresistant Acinetobacter baumannii for critically ill patients. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2018; 8(1): 14-18
2. Weerayuth S, et al. Colistin plus Sulbactam or Fosfomycin against Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii: Improved Efficacy or Decreased Risk of Nephrotoxicity? Infect Chemother. 2021 Mar;53(1):128-140

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
0

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
0

ความพึงพอใจโดยรวม
0

Print Version