ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ธีราพร สุภาพันธุ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
สุวรรณา ภัทรเบญจพล
แสวง วัชระธนกิจ
ทวนธน บุญลือ
พีรวัฒน์ จินาทองไทย
อุไรวรรณ อกนิตย์
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
สุทธาสินี สุวรรณกุล
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
กมลชนก จิตอารี
ฑิภาดา สามสีทอง
ประสิทธิชัย พูลผล
พัชรากร เพียงงาม
มานิตย์ แซ่เตียว
วันนิศา ดงใต้
ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
อัญมณี ลาภมาก