ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ธีราพร สุภาพันธุ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
สุวรรณา ภัทรเบญจพล
แสวง วัชระธนกิจ
จีริสุดา คำสีเขียว
ทวนธน บุญลือ
อุไรวรรณ อกนิตย์
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
สุทธาสินี สุวรรณกุล
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ฑิภาดา สามสีทอง
ประสิทธิชัย พูลผล
พีรวัฒน์ จินาทองไทย
มานิตย์ แซ่เตียว
วันนิศา ดงใต้
ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
สุวิดา มุ่งกลาง
อัญมณี ลาภมาก
ปีติภัทร ภูถูกเงิน