ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
นิภาพร เมืองจันทร์
นุตติยา วีระวัธนชัย
ปาจารีย์ ทองงอก
พรทิพย์ ไววุฒิ
ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
สมชาย สินชัยสุข
สมหวัง จรรยาขันติกุล
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
จุฑามาศ หงษ์ทอง
ฐิติเดช ลือตระกูล
ธนวดี ปรีเปรม
เพียงเพ็ญ ธิโสดา
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
ณรงค์ชัย จักษุพา