ประจำเดือน   


มาทำงานปกติ ลา ไปราชการ พัฒนาแหล่งฝึกฯ
ร้านยาสาขา 1 ร้านยาสาขา 2 ปฏิบัติงานภายนอกคณะฯ    
*ข้อมูลที่แสดงอาจไม่เป็นปัจจุบัน โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่งานบุคคล โทรศัพท์ 045-353606
บุคลากร บุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
เย็นฤดี แม่นมั่น
แวว ถนอมวงค์
ทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
นิภาพร เมืองจันทร์
นุตติยา วีระวัธนชัย
ปาจารีย์ ทองงอก
พรทิพย์ ไววุฒิ
ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
สมชาย สินชัยสุข
สมหวัง จรรยาขันติกุล
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
จุฑามาศ หงษ์ทอง
ฐิติเดช ลือตระกูล
ธนวดี ปรีเปรม
เพียงเพ็ญ ธิโสดา
ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
ณรงค์ชัย จักษุพา
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วริษฎา ศิลาอ่อน
วันดี รังสีวิจิตรประภา
วิภาวี เสาหิน
กุสุมา จิตแสง
จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
นิธิมา สุทธิพันธุ์
บัญชา ยิ่งงาม
ปรีชา บุญจูง
สุดารัตน์ หอมหวล
สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
อรนุช ธนเขตไพศาล
อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ทรงพร จึงมั่นคง
จินตนา นภาพร
วรนันท์ รังสิมาวงศ์
สุรชัย จูมพระบุตร
จริญญา คำภักดี
ธีราพร สุภาพันธุ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
สุวรรณา ภัทรเบญจพล
แสวง วัชระธนกิจ
จีริสุดา คำสีเขียว
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ทวนธน บุญลือ
อุไรวรรณ อกนิตย์
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
สุทธาสินี สุวรรณกุล
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ฑิภาดา สามสีทอง
ดุรงค์กร พลทม
ประสิทธิชัย พูลผล
พีรวัฒน์ จินาทองไทย
มานิตย์ แซ่เตียว
วันนิศา ดงใต้
ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นรเศรษฐ์ ทองคำ
นเรศน์ กำลังดี
วุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
สมัย กิ่งคำ
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
กฤษดาภรณ์ เคนประคอง
ชื่นจิต ภู่ทอง
นารี แก้ววงษา
นิธินันท์ สุยะลา
สาวิตรี สอนพงษ์
อนุพร กลางคำ
จิรัสยา สมลา
ชัญญานุช ช่วงชิง
ดารุณี นามห่อ
ปนิดา มุขมณี
พัทธนันท์ คำผา
พิชญาพร ขาวเลิศ
สดใส ตะรินันท์
เบญจภัค มิ่งขวัญ
ธนพัต วิสาพล
ธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วีระวุท กะชา
กรชนก แก่นคำ
กฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
ณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
วิรัตน์ จันทร์ตรี
สมคิด สุพันทะมาด
ชไมภรณ์ บุญแท้
ทยากร วริทธานนท์
ธนาพา เชียงแสน
วรรณา พุ่มพฤกษา
ธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
นุชจรีย์ มณีจักร์
ประไพจิตร สาตะรักษ์
สมพร นันตะเสน
สุขุมา พวงมะลิ
สุดารัตน์ ทำนุ
สุภาวดี ศรีภักดี