หัวข้อปีการศึกษา
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารบ่งชี้ในตำรับยาธาตุอบเชย
โดย : สิริพร สีนิลแท้ และ จักรพงษ์ ชาวะหา
อาจารย์ที่ปรึกษา : กุสุมา จิตแสง, ทรงพร จึงมั่นคง และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : ตำรับยาธาตุอบเชย, สารบ่งชี้, โครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, เนียร์อินฟราเรด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2560
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : ทิพย์วาณี ธัญญะวัน และพิทยาธร โยมศรีเคน
อาจารย์ที่ปรึกษา :  อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย และดร.ศักดิ์สิทธิ ศรีภา
คำสำคัญ : วาร์ฟาริน ปัจจัย ควบคุมINR TTR
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2559

ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในการเหนี่ยวนำ ให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง


โดย :


อาจารย์ที่ปรึกษา :


คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ความคงตัวของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ในน้ำผลไม้
โดย : นางสาวลลิดา กาลพัฒน์ นางสาวติวราณี สายสุด
อาจารย์ที่ปรึกษา : เขมวิทย์ จันต๊ะมา และ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : เอนแคปซูเลชัน โปรไบโอติก น้ำส้ม น้ำองุ่น น้ำแอปเปิ้ล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ต้นทุนและประสิทธิผลภายหลังปรับปรุงกระบวนการบริบาล เภสัชกรรมในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : ปุณยวีร์ เทพเทวสันติ์ และ สุทธิภัทร ปานรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธนัฎชา สองเมือง อนัญญา สองเมือง ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และ จิริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : การบริบาลทางเภสัชกรรม, ต้นทุน-ประสิทธิผล, ต้นทุน, ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์เด็ก 3-5 ปี ในศูนย์เด็กที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน เขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เขมรัศม์ แก้วสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กปฐมวัย มาตรฐานศูนย์เด็ก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยการคัดกรองจากผู้ป่วยโรคผิวหนัง (ACTIVE SEARCH IN DERMATOLOGICAL DISEASE PATIENT= ADP) ที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : ปัญญา จิรมหาศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ โรคเรื้อน คัดกรอง โรคผิวหนัง โรงพยาบาลกันทรลักษ์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : วาสนา อุปสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ คุณภาพชีวิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานควบคุมวัณโรคโดยกลวิธี DOTS ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีและเครือข่ายสถานบริการ
โดย : จตุพร สลักคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฎายิน กุมภลำ
คำสำคัญ : DOTS ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลลัพธ์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ความพึงพอใจและปัจจัยของผู้รับริการที่มีต่องานบริการจ่ายยาแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเชษถาธิราช นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย : สุนันทา สุวรรณราศี
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : ความพึงพอใจ ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ระดับความสามารถตนเองของผู้ดูแลเด็กต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : นัยนา แสนทวีสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
คำสำคัญ : ความสามารถตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การสูญหายและมูลค่าความสูญเสียของเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : บุญศิริ ไหมทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : เวชระเบียนผู้ป่วยใน กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับตามวันนอนจริง มูลค่าความสูญเสีย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการเลิกบุหรี่ของข้าราชการทหารในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : รัชนีวรรณ พันธุวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ความรู้ ทัศนคติ ความต้องการเลิกบุหรี่ ข้าราชการทหาร ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
การดื้อยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : วันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฎายิน กุมภลำ
คำสำคัญ : วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ การดื้อยาวัณโรค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ผลการให้สุขศึกษาต่อการปรับความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : ชูชีพ สืบทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ลักษณา เจริญใจ
คำสำคัญ : สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ความรู้ พฤติกรรม สุขศึกษา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2551
ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น= กรณีศึกษาโรงพยาบาล ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : พัณณ์ชิตา ศรีธรรมสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ความเครียด วัยรุ่น การตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของพฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่น จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2548-2550 = กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 และอาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
โดย : พูลศรี ศิริโชติรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : พฤติกรรมที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี สื่อลามกอนาจาร ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเอดส์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ ของนักเรียนมัธยมปลายอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
โดย : จิตปราณี อ่อนสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ประเภทของสถานบริการสุขภาพที่ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยและความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย กรณีศึกษาอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โดย : ศุภสิทธิ์ ตั้งจิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : สมชาย สินชัยสุข
คำสำคัญ : ประเภทของสถานบริการ ความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ศูนย์สุขภาพชุมชน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ลัดดา ภัทราพรนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
คำสำคัญ : การประเมินผล ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ผลของสื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
โดย : รุ่งรัตน์ พละไกร
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรชัย จูมพะบุตร
คำสำคัญ : สื่อวีดิทัศน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบาหวานชนิดที่ 2
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : วีราภรณ์ คำศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สมชาย สินชัยสุข
คำสำคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
คุณภาพชีวิตและผลการรักษาของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ โดยการใช้โยคะ
โดย : ทัศนีย์ แก้วแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก บุญจูง
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิต เบาหวาน โยคะ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักการ Balanced Scorecard ของผู้บริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : อิศราภรณ์ ศรีตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Balance scorecard
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : จุรีรัตน์ จันทะมุด
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
คำสำคัญ : THE WORK MOTIVATION / REGISTERED NURSES / MEDICINE DEPARTMENT
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมารดา เพื่อป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย
โดย : สุมาลี ไชยเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : โปรแกรมทันตสุขศึกษา แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการป้องกันโรค ฟันผุในเด็กปฐมวัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกระดูกแขน ขาหักที่มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : ปรานี บุญถูก
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : กระดูกหัก คุณภาพชีวิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรแบบดั้งเดิม ของประชาชนในเขตอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ชวลิต โอบอ้วน
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ปัจจัย สมุนไพรแบบดั้งเดิม พฤติกรรม จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
โดย : หทัยทิพย์ วิจารณปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำในโรงพยาบาลประจำจังหวัด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ระบาดวิทยาผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรทางบกในโรงพยาบาลยโสธร
โดย : สมจิตร ชื่นตา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง
คำสำคัญ : ระบาดวิทยา อุบัติเหตุจราจรทางบก โรงพยาบาลยโสธร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อของพยาบาล ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย : สุดาลักษณ์ โมรัษเฐียร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : พฤติกรรมการคัดแยกขยะ ขยะติดเชื้อ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกที่มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อการรับบริการ ในโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย : สมบูรณ์ ทองสูบ
อาจารย์ที่ปรึกษา : วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ชัยวิชิต บุญเทียม
อาจารย์ที่ปรึกษา : นัทที พัชราวนิช
คำสำคัญ : ความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ นักเรียน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
สถานะการสูบบุหรี่และความต้องการเลิกสูบบุหรี่ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เอกชัย จรูญเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : สถานะการสูบบุหรี่ ความต้องการเลิกบุหรี่ นักเรียน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ศักยภาพในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย : กัญจน์ณัฏฐ์ เจริญชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ศักยภาพ การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู้บทบาท และการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบื้องต้นของอาสาสมัครกู้ภัย จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : อัมพวัน ประดับศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : ทัศนคติ การรับรู้บทบาท การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร ทางบกเบื้องต้น อาสาสมัครกู้ภัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ของการรับรู้กราฟภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเส้นทางลูกรัก กับการฝากครรภ์คุณภาพและน้ำหนักทารกเมื่อแรกคลอด ของผู้มาคลอด ที่โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ
โดย : เพชรนัย โชติดิลก
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ : กราฟภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เส้นทางลูกรัก การรับรู้ การฝากครรภ์คุณภาพ น้ำหนักทารกแรกเกิด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อน้ำหนักที่ต่ำกว่าปกติของทารกแรกเกิดณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย : เยาวภา เจษฎาพรพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก บุญจูง
คำสำคัญ : น้ำหนักต่ำกว่าปกติ ทารกแรกเกิด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การรับรู้บทบาท และการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกเบื้องต้นของอาสาสมัครกู้ภัย จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : อัมพวัน ประดับศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : ทัศนคติ การรับรู้บทบาท การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร ทางบกเบื้องต้น อาสาสมัครกู้ภัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2550
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โดย : ฤดี แก้วคำไสย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2549
ผลการสอนสุขศึกษาอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในมารดาครรภ์แรกหลังคลอด
โดย : นิยดา คำแน่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ลักษณา เจริญใจ
คำสำคัญ : การสอนอย่างมีแบบแผน การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2549