01-01-1970 07:00:00 น.

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHIคำสำคัญ :
ผู้ตอบ :
ภญ.ภัทราพร เรืองกาญจไพศาล (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ฑิภาดา สามสีทอง (มหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
งานวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์ (กลุ่มงานวิชาการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์)
เวลาตอบ : 22-05-2019 14:09:57
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
6 เดือน 17 วัน 16 ชั่วโมง 19 นาที 35 วินาที

อ้างอิง

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version