แอสไพรินผง ขนาด 650 mg มีประโยชน์และโทษอย่างไร


 


SunU1
14-01-2019 21:42:13 น.
ดู 84 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


ประโยชน์ของยาแอสไพริน รูปแบบผง ขนาด 650 มก.

  • เป็นการใช้ยาแอสไพรินในขนาดปานกลางเพื่อบรรเทาปวด ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อและข้อจากการบาดเจ็บ
  • ผู้ใหญ่รับประทาน ครั้งละ 300-650 มก. ห่างกัน 4 ชม. หรือ 900-1,000 มก. ห่างกัน 6 ชม. กินยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน ควรใช้ยาในข้อบ่งใช้นี้ในระยะสั้น เพื่อป้องกันการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหาร
  • เด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ใช้แอสไพรินในข้อบ่งใช้นี้เพื่อป้องกันการเกิดกลุ่มอาการรายย์ (Reye’s syndrome) ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของสมองและตับ ซึ่งมีความรุนแรงจนอาจทำให้เสียชีวิตได้

อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากการใช้ยาแอสไพรินโดยทั่วไป

  • แอสไพรินในขนาดสำหรับบรรเทาปวด เป็นขนาดที่ไม่สูงและเป็นการใช้ในระยะสั้นจึงมีความปลอดภัยสูง โดยส่วนใหญ่จะพบอาการไม่พึงประสงค์ที่คาดเดาได้ เช่น การระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร จุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร มักพบอาการนี้ในผู้สูงอายุ
  • แอสไพรินยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือด อาจทำให้มีเลือดออกได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากมีเลือดออกในสมอง และโอกาสของการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารจะมีมากขึ้นในผู้ที่ใช้ยาอื่น ๆ ที่เสริมฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดหรือต้านการแข็งตัวของเลือด หรือในผู้ที่ใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ร่วมด้วย ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยาแอสไพรินควรเพิ่มความระมัดระวังการใช้ยาชนิดอื่นร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาบรรเทาอาการปวดหรืออักเสบในกลุ่ม NSAIDs เนื่องจากจะเสริมฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดและเพิ่มความระคายเคืองกระเพาะอาหารได้
  • แอสไพรินมีผลต่อการทำงานของไตเช่นเดียวกับยาอื่นในกลุ่ม NSAIDs โดยทำให้เกิดอาการการหดตัวของหลอดเลือดที่ไต ผลต่อทางเดินหายใจ พบว่าแอสไพรินเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นของทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่าง เรียกว่า aspirin exacerbated respiratory disease (AERD) ซึ่งประกอบด้วยอาการ severe chronic airway inflammation ในกรณีที่ได้รับยาเกินขนาด จะเกิดอาการพิษจากยาแอสไพริน โดยอาการพิษในขนาดปานกลาง หรือ salicylism จะมีอาการปวดศีรษะ หูอื้อ สับสน เหงื่อออก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ง่วงซึม หายใจเร็ว กระหายน้ำ หากเป็นพิษในระดับรุนแรง ผู้ป่วยจะมีเลือดออก มีความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่างและอิเล็คโทรไลท์ในร่างกาย ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ เช่น ตื่นเต้น ชัก โคม่า ระบบหายใจล้มเหลว อย่างไรก็ตามขนาดยาที่ทำให้เกิดพิษจากแอสไพรินเป็นขนาดที่ค่อนข้างสูง คือ 10-20 กรัม
  • ในสหรัฐอเมริกา มีการรายงานว่าประชาชนนิยมใช้ยา Over-the-counter (OTC) ยาที่มีการใช้สูงสุดคือยาแก้ปวดชนิด OTC และในประชากรสูงอายุมีการใช้ยาแก้ปวดชนิด OTC เป็นระยะเวลานานเพื่อลดอาการปวด [15] Raza และคณะ (2018) ได้รายงาน case series เกี่ยวกับอาการอันไม่พึงประสงค์ของการใช้ยาแก้ปวดแอสไพรินชนิด over-the-counter (OTC) ชนิดผง โดยยาที่มีการรายงานมีจำนวน 2 ชื่อการค้า ได้แก่ 1. BC Powder packet มีตัวยาสำคัญได้แก่ aspirin (845mg) and caffeine (65mg) 2. Goody’s Powder packet มีตัวยาสำคัญได้แก่ aspirin (520mg), acetaminophen (260mg), caffeine (32.5mg), and potassium (60mg) มีการายงาน case series โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนในช่วงเวลา 22 เดือน ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะเลือดออกในสมอง (Intracerebral hemorrhage, ICH) ผลการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 334 คนที่เข้ารับการรักษาด้วยภาวะดังกล่าว พบว่าผู้ป่วยจำนวน 6 ราย (ร้อยละ 2) ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ICH มีประวัติได้รับยาแก้ปวดแอสไพริน OTC ชนิดผงมาก่อน และไม่พบประวัติหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเลือดออก ไม่มีประวัติการใช้สารเสพติดรวมทั้งไม่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยผู้ป่วยทั้ง 6 ราย ได้รับยาแก้ปวดแอสไพริน OTC ชนิดผง อย่างน้อย 1 ซองต่อวันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนมีอาการทางหลอดเลือดสมอง ซึ่งผู้วิจัยให้ข้อสรุปว่าการเกิด ICH แบบเฉียบพลันในผู้ป่วยอาจเกี่ยวข้องกับการได้รับยาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานกรณีผู้ป่วย (case report) ที่มีก่อนหน้านี้ที่พบว่าผู้ป่วยมีอาการ ICH ที่สัมพันธ์กับการได้รับ BC Powder เกินขนาด [1-4]

  • คำตอบแบบละเอียด

    โปรดเข้าตามลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1zzgRUNJQR1kdK31RtUeprFDQUhK7yeJ0/view?usp=sharing

คำสำคัญ : aspirin 650 mg, powder
ผู้ตอบ :
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 15-01-2019 09:51:43
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
12 ชั่วโมง 9 นาที 30 วินาที

อ้างอิง
1. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 166 ง 17 ตุลาคม 2551, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 22 2551.
2. สมเกียรติ วงษ์ทิม, Aspirin Exacerbated Respiratory Disease (AERD), ใน: ตำราโรคหืด, สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร และคณะ, บรรณาธิการ. 2556, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์: กรุงเทพ. หน้า 243-247.
3. ฟารีดะห์ แวอูมา, วนิดา อุมายี, ยาแก้ปวด ลดไข้ และยาต้านอักเสบ, ใน: เภสัชวิทยา เล่ม 2, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, พยงค์ เทพอักษร, บรรณาธิการ. 2544, บริษัท ประชุมช่าง จำกัด: กรุงเทพ. หน้า 1-17.
4. Pednekar MCA, Chandra P, and Rubin P, BC Powder Causing Intracerebral Bleed: Pitfalls of Overlooking Dosage of Seemingly Innocuous Otc Formulations. Abstract published at Hospital Medicine 2011, May 10-13, Dallas, Texas. Abstract 367. https://www.shmabstracts.com/abstract/bc-powder-causing-intracerebral-bleed-pitfalls-of-overlooking-dosage-of-seemingly-innocuous-otc-formulations/. Accessed January 13, 2019.
5. Abramson SB, Aspirin: Mechanism of action, major toxicities, and use in rheumatic diseases [online]. 2018.
6. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค และคณะ, ประมวลกฎหมายสำหรับเภสัชกรเพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม. 2555, กรุงเทพ: อุษาการพิมพ์.
7. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 84 ง 13 กรกฎาคม 2550, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 33.
8. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 84 ง 13 กรกฎาคม 2550, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 3).
9. Aspirin. In: IBM Micromedex® DRUGDEX® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA; Available from: https://www.micromedexsolutions.com (cited: Jan 12 2019).
10. Hennekens CH. Aspirin for the secondary prevention of atherosclerotic cardiovascular disease [Online]. 2018; Available from: Available from: https://www.uptodate.com/contents/aspirin-for-the-secondary-prevention-of-atherosclerotic-cardiovascular-disease?search=aspirin%20high%20dose&source=search_result&selectedTitle=2~148&usage_type=default&display_rank=1 [cited 12 Jan 2019].
11. วรสุดา ยูงทอง และคณะ รายงานการพัฒนาการทบทวนทะเบียนตำรับยากรณีศึกษายาแอสไพริน. กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553.
12. Hersh EV, Moore PA, and Ross GL, Over-the-counter analgesics and antipyretics: A critical assessment. Clinical Therapeutics, 2000. 22(5): p. 500-548.
13. Dokken W, Analgesic use of people in Chanthuek community, Nongsarai Sub-district, Pakchong district, Nakhonratchasima province. Community Health Development Quarterly Khon Kaen Univsity, 2018. 5(3).
14. วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, การสำรวจความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย. สงขลา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555.
15. Raza SA, et al., Over-the-counter analgesic powder use in patients presenting with intracerebral hemorrhage: A case series. Medicine, 2018. 97(15): p. e0334.
16. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปี 2556. 2557, นนทบุรี: สำนักพิมพ์กราฟฟิคแอนด์ดิไซน์.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version