การใช้ยาเหน็บช่องคลอด clorimazole 100 mg 2 เม็ด การรักษาใน regimen ที่ให้ขนาดสูงครั้งเดียวกับขนาดต่ำหลายๆครั้งหลายวัน แบบใดดีกว่ากันSunU1
29-11-2018 22:15:41 น.
ดู 42 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ -
อายุ - ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


การรักษาด้วย clotrimazole vaginal suppositories ใน regimen ขนาดสูงครั้งเดียว (500 mg ครั้งเดียว) กับขนาดต่ำหลายๆครั้งหลายๆวัน (100 mg 2 เม็ด นาน 3 วัน) พบว่ามีประสิทธิภาพดีเท่ากันทั้งสองแบบ  จากการศึกษา Therapeutic results obtained in vaginal mycoses after single-dose treatment with 500 mg clotrimazole vaginal tablets ของ Fleury F และคณะ ในผู้ป่วยหญิงที่เป็น Vulvovaginal candidiasis 103 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole ขนาด 500 mg 1 เม็ด ครั้งเดียว (กลุ่มที่ 1) เปรียบเทียบกับการใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole ขนาด 100 mg ครั้งละ 2 เม็ด นาน 3 วัน (กลุ่มที่ 2) โดยติดตามผลการรักษา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกหลังจากใช้ยาเป็นเวลา 5-10 วัน และครั้งที่ 2 เมื่อเวลาผ่านไปหลังการรักษาอย่างน้อย 27 วัน พบว่าการติดตามผลการรักษาครั้งแรก ในกลุ่มที่ 1 มี mycologic และ clinical examinations ให้ผลลบในผู้ป่วยจำนวน 43 คน จาก 48 คน (90%) และในกลุ่มที่ 2 จำนวน 42 คน จาก 47 คน (89%) เช่นเดียวกับการติดตามผลการรักษาครั้งที่ 2 ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 หายจากโรค 75% และกลุ่มที่ 2 หายจากโรค 72% โดยไม่พบอาการข้างเคียง  แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole ทั้งสอง regimen นั้นมีความเท่าเทียมกัน

และจากการศึกษา One-day treatment of vulvovaginal candidiasis with a 500 mg clotrimazole vaginal tablet compared with a three-day regimen of two 100 mg vaginal tablets daily ของ Floyd R Jr และ Hodgson C. ในผู้ป่วยหญิงที่เป็น Vulvovaginal candidiasis 42 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole ขนาด 500 mg 1 เม็ด ครั้งเดียว (กลุ่มที่ 1) เปรียบเทียบกับยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole ขนาด 100 mg ครั้งละ 2 เม็ด นาน 3 วัน (กลุ่มที่ 2) โดยติดตามผลการรักษาที่ 1 สัปดาห์ และ 1 เดือนหลังการรักษา มีการประเมินประสิทธิภาพของยาในผู้ป่วย 36 คน โดยพิจารณาจาก clinical and mycological responses พบว่าทั้งสอง regimen มีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 1.00, Fisher's exact test) ในการติดตามผลครั้งสุดท้าย (1 เดือนหลังการรักษา) พบว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 หายจากโรค 16 คนจาก 18 คน (89%) และกลุ่มที่ 2 หายจากโรค 15 คน จาก 18 คน (83%) ดังนั้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole ทั้งสอง regimen นั้นมีความเท่าเทียมกัน

คำสำคัญที่ใช้สืบค้น คือ clotrimazole 500 mg, clotrimazole 100 mg , vulvovaginal candidiasis, efficacy

and safety, single dose และ multiple dose

 

สรุปคำตอบ: การใช้ยาเหน็บช่องคลอด clotrimazole 100 mg 2 เม็ด ให้สอดพร้อมกันโดยสอดเม็ดแรกก่อนตามด้วยเม็ดที่สองจึงจะเหมาะสม และการรักษาใน regimen ที่ให้ขนาดสูงครั้งเดียวกับขนาดต่ำหลายๆครั้งหลายๆวัน มีประสิทธิภาพดีเท่ากัน


คำสำคัญ : ยาเหน็บ cotrimazole
ผู้ตอบ :
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 30-11-2018 15:00:00
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
16 ชั่วโมง 44 นาที 19 วินาที

อ้างอิง
Fleury, F., Hughes, D. and Floyd, R.. Therapeutic results obtained in vaginal mycoses after single-dosetreatment with 500 mg clotrimazole vaginal tablets. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1985; 152:968-970.
เอกสารอ้างอิง
Floyd, RJ., Hodgson, C. (1986). One-day treatment of vulvovaginal candidiasis with a 500 mg clotrimazole
vaginal tablet compared with a three-day regimen of two 100 mg vaginal tablets daily. Clin Ther, 8(2),
pp.181-6.
Koda-Kimble, MA. (2005). Applied therapeutics: the clinical use of drug. Philadelphia: Quebecor World,
48-5 to 48-7.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version