สอบถามการปรับขนาดยา metformin ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง


ผู้ป่วยใช้ยา metformin ขนาด 500 mg 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ขณะนอนโรงพยาบาล CrCL 20 ml/min สามารถพิจารณาใช้ต่อไปได้หรือไม่


แนน
24-11-2018 12:35:36 น.
ดู 71 ครั้ง

ข้อมูลผู้ป่วย
เพศ หญิง
อายุ 70 ปี - เดือน
น้ำหนัก - กก.
LBW - กก.
ส่วนสูง - ซม.


คำตอบจากหน่วย DHI


ห้ามใช้ยา metformin ในผู้ป่วยที่มี eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการ ได้ให้คำแนะนำการใช้ metformin ดังนี้

- ก่อนเริ่มใช้ยา metformin ให้ตรวจค่า eGFR ก่อนการเริ่มใช้

- สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ metformin มาก่อน ไม่แนะนำให้เริ่มใช้ ถ้า eGFR 30-45 mL/min/1.73 m2 

- สำหรับผู้ที่ใช้ metformin อยู่แล้ว แต่มีค่า eGFR < 45 mL/min/1.73 m2 .ให้ประเมินถึงประโยชน์และโทษของการได้รับยาต่อ

- สำหรับผู้ป่วยที่มี eGFR < 30 mL/min/1.73 m2 ให้หยุดการใช้ metformin

 


คำสำคัญ : metformin, ไต, <30 ml/min
ผู้ตอบ :
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลาตอบ : 25-11-2018 15:00:00
ระยะเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูล
1 วัน 2 ชั่วโมง 24 นาที 24 วินาที

อ้างอิง
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM494140.pdf. Accessed 24 November 018.

ผลการประเมินโดยสมาชิก (เฉลี่ย)

ความครบถ้วนของเนื้อหา
5

คำตอบที่ได้รับสามารถนำไปใช้ได้จริง
5

ความพึงพอใจโดยรวม
5

Print Version