แหล่งข้อมูลฐานข้อมูล micromedex

ฐานข้อมูล drug iden

ฐานข้อมูล uptodate

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ฐานข้อมูลสมุนไพร

ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร

ฐานข้อมูลพรรณไม้