หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี

ฐานข้อมูล drug iden

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ฐานข้อมูลสมุนไพร

ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร

ฐานข้อมูลพรรณไม้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สภาเภสัชกรรม